اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار... - چارلی چاپلين