شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش... - چارلی چاپلين