تجربه به ما میاموزد که عشق آن نیست که... - آنتوان دو سنت‌اگزوپری