آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند بايد... - افلاطون

افلاطون

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند بايد به حقيقت نزدیک شوند؛ زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابی است كه دست از غم و اندوه دنيا برمی دارند.