عشق، به‌زیبایی گل‌های سرخ وحشی است؛... - امیلی برونته

امیلی برونته

عشق، به‌زیبایی گل‌های سرخ وحشی است؛ دوستی، مانند تیغ‌برگ‌های راج است و در برابر شکوه شکوفه‌های گل سرخ ناچیز. اما کدامین پایدارتر است؟