خدایا! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی... - دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

خدایا! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ ٫ غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن . لذتها را به بندگان حقیرت ببخش و درد های عظیم را به جانم ریز.