نگاهی عمیق به طبیعت داشته باش، از آن پس... - آلبرت انیشتن

آلبرت انیشتن

نگاهی عمیق به طبیعت داشته باش، از آن پس تو هر چیزی را بهتر خواهی فهمید.

Look deep into nature, and then you will understand everything better.