نگاهی عمیق به طبیعت داشته باش، از آن پس... - آلبرت انیشتن