تفاوت میان حماقت و نبوغ در این است که... - آلبرت انیشتن