تنبلی میانبری است به سوی مرگ و تلاش... - بودا

بودا

تنبلی میانبری است به سوی مرگ و تلاش روشی برای زندگی است. مردم نادان تنبلی می‌کنند و مردم خردمند کوشا هستند.

To be idle is a short road to death and to be diligent is a way of life; foolish people are idle, wise people are diligent.