همانگونه که شمع بدون آتش نمی‌سوزد،... - بودا

بودا

همانگونه که شمع بدون آتش نمی‌سوزد، بشر نیز بدون معنویات نمی‌تواند زندگی کند.

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.