همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد تا زمانی... - نلسون ماندلا