شش ساعت زمان برای قطع کردن یک درخت به... - آبراهام لینکن

آبراهام لینکن

شش ساعت زمان برای قطع کردن یک درخت به من بدهید و من چهار ساعت اول را برای تیز کردن تبر صرف خواهم کرد.

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.