اگر شما دروغی به اندازه کافی بزرگ... - آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

اگر شما دروغی به اندازه کافی بزرگ بگویید و آن را مدام تکرار کنید، مردم آن را باور خواهند کرد.

If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.