شما ناگزیرید شادی را باور داشته باشید،... - داگلاس مالوچ