خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی... - چارلی چاپلين