لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا،... - چارلی چاپلين