آموخته‌ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه... - چارلی چاپلين

چارلی چاپلين

آموخته‌ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه‌ای با وی به دور از جدی بودن باشیم