آموخته‌ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه... - چارلی چاپلين