هرکس می‌تواند هر چیزی را بزرگتر،... - آلبرت انیشتن