اگر A معادله موفقیت باشد، آنگاه معادله... - آلبرت انیشتن