هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی از افراد... - آلدوس هاکسلی