وقتی پیروز میشوی نیاز به توضیح نداری و... - آدولف هیتلر