خدایا آنان که همه چیز دارند ، مگر تو را... - رابیدرانات تاگور