برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید... - ناپلئون بناپارت