خساست و اقتصادگرایی خواسته خدا و... - جورج واشنگتن