از قمار دوری کن؛ زیرا قمار بازی کار... - جورج واشنگتن