وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی... - جورج واشنگتن