کسانی که حاضر نیستند برای آزادی بهایی... - جورج واشنگتن