چه رنجی است لذتها را تنها بردن و چه زشت... - دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

چه رنجی است لذتها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است “تنها خوشبخت بودن!” در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.