آنچه که بدان مشتاق می‌شویم و از... - جبران خلیل جبران