آدمیزاد هر چه انسان تر می شود، چشم به... - دکتر علی شریعتی