شخصِ دانا، دانایی را به من نسبت می‌دهد... - جبران خلیل جبران