حق به دو شخص نیاز دارد: یکی که آن را ادا... - جبران خلیل جبران