شعر دیدگاهی نیست که کلمات بتوانند آن... - جبران خلیل جبران