بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر از آن... - جبران خلیل جبران