یک انسان می تواند آزاد باشد بدون آن که... - جبران خلیل جبران