انسان خوش‌بین گل سرخ را می‌بیند و نه... - جبران خلیل جبران