اسارت و بندگی مردم، به خود آنها و ميزان... - گاندی