با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود... - کنفوسيوس