اگر انسان چیزها را به همان شکلی که هست... - بودا

بودا

اگر انسان چیزها را به همان شکلی که هست ببیند از تعقیب سایه‌ها صرف نظرکرده و به سوی حقیقت بزرگ نیکی، راه خود را باز خواهد کرد.