سود کردن بدون ریسک ، تجربه کردن بدون... - برایان تریسی