پیش از آنکه ببینید انجامِ چه کاری ممکن... - برایان تریسی