شکست متعلق به دو گروه است ، یک گروه... - برایان تریسی