علتِ عمدۀ شکستِ مردم این است که حاضر... - برایان تریسی

برایان تریسی

علتِ عمدۀ شکستِ مردم این است که حاضر نیستند سختی ها و مرارت های فراوانی را متحمل شوند بلکه تنها مایلند در مسیرهایی گام بردارند که از پیش هموار شده و گذر از آن سرشار از لطف و سرگرمی است.