آینده به افرادِ مخاطره جویی تعلق دارد... - برایان تریسی

برایان تریسی

آینده به افرادِ مخاطره جویی تعلق دارد که با عزمی راسخ محدودیت ها و موانعِ به ظاهر هول انگیز را از میان برداشته اند ؛ آنان ترس در برابرِ همه ی چیزهای مجهول، ناشناخته و نامعلوم را مهار کرده و تفاوت می آفرینند.