آن کسانی که مشکلات را به عنوانِ شرطِ... - وین دایر