آن کسانی که مشکلات را به عنوانِ شرطِ... - وین دایر

وین دایر

آن کسانی که مشکلات را به عنوانِ شرطِ طبیعی زندگی قبول دارند و شرطِ تحققِ شادی را نبودنِ مشکل نمی‌دانند باهوش ترین و در عینِ حال نادر ترینِ افرادند