ذهن های بزرگ درباره ی ایده های بزرگ... - وین دایر

وین دایر

ذهن های بزرگ درباره ی ایده های بزرگ صحبت می کنند ، ذهن های معمولی درباره ی حوادثِ معمولی و ذهن های کوچک درباره ی مردم