در طولِ زندگی دو احساس از همه ی احساس... - وین دایر

وین دایر

در طولِ زندگی دو احساس از همه ی احساس ها بی ثمرتر است : یکی احساسِ تقصیر درباره ی آن چه در گذشته رخ داده است و دیگری نگرانی درباره ی آن چه ممکن است در آینده رخ دهد.