احوالِ دنیا و زندگی به نحوی است که... - وین دایر

وین دایر

احوالِ دنیا و زندگی به نحوی است که اعمالِ شما و خشمگین بودن یا نبودنِ شما همان اثری را بر جهان اطرافِ شما دارد ریختنِ یک لیوان آب بر آبشارِ نیاگارا.