اگر هنوز زنده ای به خاطر آن است که هنوز... - پائولو کوئلیو