اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی اینکه... - پائولو کوئلیو